Για να χρησιμοποιήσετε την φυσική μαστίχα Χίου ως φάρμακο*: