Τριαντάφυλλο Rosa damascene, Rosa gallica, Rosa centifolia

X