ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ

Συγγραφέας: Π. Κοκκόρου

Εκδόσεις: Δημ. Παπαδήμα

Εκδοση: Θ 1987

Σελίδες: 560

Διαστάσεις: 17×24εκ.

Eξώφυλλο: μαλακό

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Μέρος Πρώτο

Κρυσταλλογραφία
Ι.   Γεωμετρική Κρυσταλλογραφία
ΙΙ.  Δομή της κρυσταλλικής ύλης
ΙΙΙ. Κρυσταλλοχημεία
VI. Φυσικοχημικαί συνθήκαι ισορροπίας του υλικού συστήματος
V.Κρυσταλλοφυσική
VI.  Αμορφος κατάστασις της ύλης
VII. Μέθοδοι προσδιορισμού των ορυκτών

Μέρος Δεύτερο

Γεωλογία των ορυκτών, γεωχημεία
Α. Πετρογραφία
Β. Κοιτασματολογία

ΠΕΤΡΟΣ ΑΧΙΛ. ΚΟΚΚΟΡΟΣ

Γεννήθηκε τό 1898 ατό Κουκούλι – Ζαγοριού. Όρφάνεψε άπό πατέρα στά πέν­τε χρόνια του. Τά πρώτα του 12 χρόνια τής παιδικής του ηλικίας τά πέρασε στό χωριό του σέ μιά ατμόσφαιρα μεγάλης στέρησης, όπου έμαθε καί τά πρώτα γράμματα στό Δημοτικό. Στό Ελληνικό Σχολειό καί στό Γυμνάσιο φοίτησε στά Γιάννινα. Κατά τη φοίτησή του στή Ζωσιμαία Σχολή διακρίθηκε γιά τήν ίδιοφυΐα καί τήν έπιμέλειάτου. Αποφοίτησε μέ «άριστα» κατά τό 1919 άπό τό Γυμνάσιο. Γιά δυό χρόνια ύπηρέτησε στή Γενική Διοίκηση Ηπείρου. Στά 1921 γράφτηκε στή φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστήμιου τής Αθήνας.

Οί καθηγητές του δέν άργησαν νά δια­πιστώσουν τίς πνευματικές του ικανότητες. Ό καθηγητής Κ. Κτενάς τόν πήρε βοηθό του στό εργαστήριο τής Όρυκτολογίας. Στά 1926 πήρε τό σχετικό πτυχίο καί έγινε επιμελητής τού καθηγητή Κτένα. Κατά τό 1932 σύνδεσε τήν ζωή του μέ τή Χημικό Ελένη Ποταμιάνου, πού πέθανε πρίν άπ’ αυτόν (1970). Κατά τή διετία 1936-1938 έπιμορφώθηκε μέ κρατική ύποτροφία στίς επιστήμες τής Όρυκτολογίας, Πετρογραφίας καί Κρυσταλ­λογραφίας στά Γερμανικά Πανεπιστήμια τής Λειψίας καί τής Τυβίγγης.

Γυρίζοντας άπό τή Γερμανία έγινε υφηγητής στό Πανεπιστήμιο τής Αθή­νας. Γιά πρώτη φορά διδάχτηκε άπ’ αύτόν τό μάθημα τής Κρυσταλλογρα­φίας στήν Ελλάδα. Τό Φλεβάρη τού 1940 εκλέχτηκε τακτικός καθηγητής τής έδρας τής Όρυκτολογίας στό Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης, στό όποιο καί ύπηρέτησε μέχρι τό 1968, οπότε καί παραιτήθηκε. Σάν ομότιμος Πανεπιστημιακός καθηγητής παρέμεινε στό χωριό του καί στά Γιάννινα. ’Έχει συγγράψει πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες, πού δημοσιεύτηκαν σέ Ελληνικά καί ξένα περιοδικά. ’Ήξερε άπταιστα τά Γερμανικά. Αγγλικά καί Γαλλικά. Πολύ ύψηλής έπιστημονικής στάθμης θεωρείται τό ειδικό σύγγραμμά του μέ τίτλο: «Μαθήματα Ειδικής Όρυκτολογίας.

Τιμήθηκε άπό τήν Πολιτεία με το μετάλλιο του ταξιάρχη καθώς καί άπό τό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο γιατί το πέρασμά του από αύτό θεωρείται πολύτιμο. Πέθανε στα Γιάννιναστις 18 προς 19 του Μάη το 1981.

Θάφτηκε κατά τήν επιθυμία του στό Κουκούλι. Με διαθήκη του κληρο­νόμο τής περιουσίας του άφησε τό Πανεπιστήμιο τών Γιαννίνων μέ σκοπό άπό τά έσοδα τής ακίνητης περιουσίας του νά μποροΰν νά συμπληρώνουν τήν επιστημονική τους κατάρτιση νέοι άπό τό Πανεπιστήμιο αύτό, πού νά διακρίνονται γιά τό ήθος τους καί τήν επιστημονική επίδοση.

Βάρος 1550 g